Bestuur en organisatie

De Scouting Nico Steenbeekgroep is een vereniging, wat betekent dat er ook een actief bestuur is gekoppeld aan de groep, het ‘Verenigingsbestuur’. Naast het verenigingsbestuur is er ook een ‘Stichtingsbestuur’. Naast deze besturen zijn er ook groepsbegeleiders en praktijkbegeleiders betrokken.

Wat doet het verenigingsbestuur?

De Scouting Nico Steenbeek (NSG) is een vereniging en heeft daarmee een verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur zorgt ervoor dat er op formele wijze overleg, besluitvorming en bestuur geregeld zijn, waarbinnen eigendomszaken zijn ondergebracht en waarin de financiële gang van zaken is geregeld. Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep, te denken aan de kwaliteit van het scoutingspel, het gebouw, voldoende leiding en een financieel gezonde vereniging. Het verenigingsbestuur laat zich adviseren op het gebied van kwalificaties door de praktijkbegeleiders.

Het verenigingsbestuur bestaat uit 7 leden, waaronder een voorzitter, penningmeester, secretaris, groepsbegeleider en enkele algemene bestuursleden. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een maximum van 3 termijnen (totaal dus een periode van 9 jaar, bij herbenoeming). Bij wisselingen in de samenstelling van het bestuur wordt steeds getracht een zo divers mogelijke samenstelling te handhaven, waarbij het uitgangspunt is dat het bestuur zowel uit leden van de NSG bestaat als uit ouders van leden of andere nauw betrokkenen. De zittende leden behartigen de belangen van de gehele Nico Steenbeekgroep. Het verenigingsbestuur komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen, met uitzondering van de periode tijdens de zomervakantie.

Het verenigingsbestuur legt verantwoording af aan de groepsraad. De groepsraad vindt maandelijks plaats, met uitzondering van de periode tijdens de zomervakantie. De groepsraad is het centrale bestuursorgaan voor elke scoutinggroep. In de groepsraad zitten de kaderleden van de groep, is het verenigingsbestuur aanwezig en behoort er ook een afvaardiging van het stichtingsbestuur te zijn. Op de groepsraad worden beslissingen genomen over het draaien van de groep, wordt de stand van zaken van de verschillende speltakken opgenomen en worden verschillende activiteiten voorbereid die de gehele groep aangaan. Ook moeten zowel het Verenigings- als het Stichtingsbestuur mededelingen doen over eventuele beslissingen die op bestuursniveau genomen zijn. Deze groepsraad kan ook besluiten van het verenigings- en stichtingsbestuur ongedaan maken dan wel bekrachtigen. De leden van het verenigings- en stichtingsbestuur worden door de groepsraad gekozen. Ook de herbenoeming na een termijn van 3 jaar (tot een maximum van 3 termijnen) gebeurt via de groepsraad.

De leden van het verenigingsbestuur zijn tevens geregistreerd in het UBO-register, dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Daarnaast is er vanaf 1 juli 2021 sprake van de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), waaraan de NSG ook voldoet.

Wilt u contact opnemen met het verenigingsbestuur, dan kan dit door een email te sturen aan de secretaris via: secretaris@nsgscouting.nl. Verzoeken worden via de secretaris in een eerstvolgende bestuursvergadering ingebracht.

Wat doet het stichtingsbestuur?

De Nico Steenbeekgroep (NSG) is een vereniging en heeft als onderkomen het pand aan de Panoven 10 te IJsselstein. Dit pand, de Boerderij,  is in eigendom van een stichting. De grond onder de Boerderij en het bijbehorend speelveld wordt door de Stichting gepacht van de gemeente. Deze stichting is bij aanschaf van het pand opgericht en heet de “Stichting tot behartiging der belangen van de Nico Steenbeekgroep te IJsselstein”.

De vereniging huurt het pand van de Stichting. Naast de NSG is er nog een huurder, De Spelende Wolf (DSW).

De naam van de stichting zegt al genoeg. Grootste belang van de NSG is onderdak en speelruimte en dat wordt verschaft en bij- en onderhouden. In geval van nood is het eventueel ook mogelijk dat de stichting de vereniging financieel ondersteunt.

De vereniging en de stichting hebben beiden hun eigen geldstromen en eigen verantwoordelijkheden. Om de belangen van de NSG goed te kunnen behartigen, hebben leden van de groepsraad van NSG zitting in het bestuur van de stichting.

Wat doen de groepsbegeleiders?

Binnen de Nico Steenbeekgroep zijn er naast de stafteams van de speltakken nog enkele andere functies aanwezig. Een daarvan is die van groepsbegeleider (GB). De GB houdt zich voornamelijk bezig met het wel en wee van de leden van de stafteams en de overige leden van de groepsraad. Denk hierbij aan zowel het team- als het individuele aspect. Eventueel kan de GB ook aanhaken bij zaken die spelen met ouders. De GB heeft een plek in het bestuur van de vereniging en werkt nou samen met de praktijkbegeleiding.

Wat doen de praktijkbegeleiders?

Binnen de Nico Steenbeekgroep zijn er naast de stafteams van de speltakken nog enkele andere functies aanwezig. Een daarvan is die van praktijkbegeleider (PB). De PB houdt zich voornamelijk bezig met het kennis- en opleidingsniveau van de stafteams en de overige leden van de groepsraad. Denk hierbij aan zowel het team- als het individuele aspect maar ook aan aandacht voor zaken die spelen met jeugdleden. De PB valt onder de GB en heeft via die kant een lijntje naar het bestuur van de vereniging.

Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat er binnen Scouting dingen gebeuren die je niet fijn vind. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen Scouting drastisch kan afnemen. Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Toch kan je verschillende dingen doen: praten met een teamgenoot, speltak begeleider of iemand in je groepsbestuur. Praat je liever met een onafhankelijk iemand? Dan is de vertrouwenspersoon hier de aangewezen persoon voor. Op dit moment wordt er binnen de Scouting Nico Steenbeekgroep gekeken door wie dit vormgegeven kan worden. Dit betekent dat er nog geen specifieke vertrouwenspersoon is vanuit de Nico Steenbeekgroep, maar wel kan je contact opnemen met de regio Drie Rivieren.